An Giang: Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018

Ngày 7/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhằm khuyến khích các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

(Ảnh minh họa. Nguồn CTTĐT AG)

Đồng thời thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, mang lại hiệu quả cho người chăn nuôi.

Cụ thể, trong năm 2018 thực hiện hỗ trợ 13.614 liều tinh heo để gieo tinh nhân tạo cho heo; 2.036 liều tinh trâu, bò để thực hiện gieo tinh nhân tạo trâu, bò (gồm 790 liều tinh bò Angus, 1.108 liều tinh bò Brahman, 66 liều tinh bò Droughtmaster, 40 liều tinh bò sữa và 32 liều tinh trâu).

Ngoài ra, An Giang còn hỗ trợ mua 04 con bò đực giống; Hỗ trợ xây mới 326 công trình khí sinh học và 25 đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi; Hỗ trợ kinh phí đào tạo 04 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo gia súc; Hỗ trợ mua 05 bình chứa ni tơ lỏng để trữ tinh bò cho 05 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo trâu, bò.

Mức hỗ trợ, đối với liều tinh heo: Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa không quá 05 liều tinh/con nái sinh sản/năm x 10 con nái sinh sản = 50 liều tinh/năm (hỗ trợ tối đa không quá 4.000.000 đồng/hộ/năm).

Đối với hỗ trợ phối giống nhân tạo trâu, bò: Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa không quá 02 liều tinh/con bò cái sinh sản/năm x 10 con cái sinh sản = 20 liều tinh/năm và 04 liều tinh/trâu cái sinh sản, bò sữa/năm x 10 con cái sinh sản = 40 liều tinh/năm...

Tổng kinh phí thực hiện 6.082.926.400 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 1.549.463.200 đồng. Ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn hợp pháp khác 1.549.463.200 đồng. Vốn dân 2.984.000.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện năm 2018: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017 ngân sách tỉnh đã phân bổ còn thừa để thực hiện.

Nguồn: Kế hoạch Số: 57/KH-SNN&PTNT
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã