An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Nhằm mục tiêu duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được phân loại và đánh giá là hiệu quả và triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và các thành viên của hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 là đối tượng thực hiện của kế hoạch. Vì vậy, kế hoạch ưu tiên cho các HTX nông nghiệp hoạt động trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lộ trình 2018 - 2020 và các HTX nông nghiệp tham gia Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020" tại An Giang.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch gồm: (1) Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để đạt tiêu chí hiệu quả; (2) Tập trung triển khai hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; (3) Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động; (4) Lựa chọn các ngành hàng chủ lực của địa phương để thúc đẩy việc thành lập hợp tác xã; (5) Củng cố và thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp gắn với thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020"; (6) Phát triển liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch là 42.323 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương 17.415 triệu đồng hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ thí điểm đưa nhân sự trẻ có trình độ về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp.

- Ngân sách tỉnh 24.908 triệu đồng hỗ trợ tuyên truyền, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã; Bồi dưỡng, đào tạo nhân sự quản lý, Giám đốc điều hành, Kiểm soát và Kế toán hợp tác xã; Hỗ trợ đào tạo cơ bản (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp). Tùy theo khả năng cân đối ngân sách thực hiện hỗ trợ chính sách đặc thù của tỉnh, hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vốn đối ứng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp theo quy định để thực hiện Chương trình, Kế hoạch được duyệt.

- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân.

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án của trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác.

Theo đó, các giải pháp thực hiện Kế hoạch gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện Đề án 15.000 hợp tác xã, nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tổ chức lại sản xuất theo các mô hình hiệu quả, theo chuỗi giá trị; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…bằng nhiều hình thức đa dạng thông qua các kênh như nghe, thấy, đọc, nói, viết, internet,…Đồng thời:

Thứ hai, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng tư vấn hỗ trợ, lực lượng trực tiếp làm việc ở các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã.

Thứ ba, huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp: Huy động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các chương trình tài trợ hợp pháp khác cho hợp tác xã nông nghiệp; Nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân để các hợp tác xã tiếp cận các nguồn hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Vốn của doanh nghiệp tham gia liên kết và vốn đối ứng của các hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất./.

Bạch Kim

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã