Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục củng cố Tổ thực hiện dự án VnSAT

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay có mở rộng sang địa bàn huyện Tri Tôn và có bổ sung thêm một xã tại 04 huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn.

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các địa phương có nhiều thay đổi về nhân sự, điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai dự án.

Do đó, để tăng cường hoạt động nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn còn lại. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa  yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện tham gia dự án tiếp tục củng cố Tổ thực hiện dự án VnSAT của địa phương đảm bảo khả năng hoạt động tốt việc triển khai thực hiện dự án, với thành phần cố định tham gia vào tổ thực hiện VnSAT, bao gồm: Tổ trưởng lãnh đạo UBND huyện;  Tổ phó lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Các thành viên cơ bản gồm: 01 Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, 01 Lãnh đạo Trạm Khuyến nông, 01 Lãnh đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 01 Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, 01 Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện, Lãnh đạo UBND các xã tham gia dự án, 01 chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT làm điều phối viên. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu thực tế của địa phương, UBND huyện có thể quyết định bổ sung thêm các thành viên khác có liên quan.

Kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Tổ: Tổ thực hiện dự án VnSAT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động của Tổ được chi từ ngân sách của huyện với định mức thực hiện theo qui định hiện hành. Thời gian củng cố Tổ thực hiện dự án VnSAT phải hoàn thành trước ngày 02/8/2018, báo cáo kết quả củng cố các Tổ thực hiện dự án VnSAT của địa phương về UBND tỉnh (đồng gởi Sở Nông nghiệp và PTNT).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp việc củng cố và có đề xuất xử lý vướng mắc kịp thời. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tích cực hơn nữa./.

Nguồn: Công văn số 788/UBND-KTN ngày 26/7/2018

Hải Nhu


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã