Định hướng phát triển Hợp tác xã năm 2018

Năm 2017, toàn tỉnh có 167 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX), tăng 7,74% so với năm 2016 (155 HTX).

Trong đó gồm 03 HTX thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; 01 HTX lĩnh vực tài nguyên môi trường; 24 HTX Quỹ tín dụng nhân dân; 15 HTX lĩnh vực giao thông vận tải; 01 HTX lĩnh vực tài chính; 122 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; 01 HTX lĩnh vực du lịch.

Đa số HTX trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có lãi, lợi nhuận chia cho thành viên bình quân 1,5%/tháng, có tích lũy để mở rộng sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn,... góp phần giải quyết lao động địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Riêng đối với HTX nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ thành viên HTX nông nghiệp rẻ hơn tư nhân từ                    5-20%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình sản xuất kinh doanh của HTX trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế: (1) HTX lĩnh vực giao thông vận tải còn thiếu vốn để đổi mới phương tiện theo yêu cầu của thị trường vận tải, hoạt động quản lý, kinh doanh còn chưa ổn định; (2) Hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp phần lớn chỉ phục vụ tưới tiêu, trình độ, năng lực điều hành còn hạn chế, chậm mở thêm dịch vụ mới, chưa vận động được nhiều nông dân tham gia; (3) HTX lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn còn rất ít, chưa phát triển mạnh, quy mô và sản phẩm còn nhỏ lẻ, sản xuất chủ yếu là làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống nên giá trị gia tăng thấp; (4) Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ngày càng gặp khó khăn trong việc huy động vốn, cho vay,….

Để góp phần thúc đẩy HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, trong năm 2018 cần có nhiều giải pháp tích cực và quyết liệt hơn, cụ thể:

- Một là, tiếp tục triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị, sản phẩm, hàng hóa, cụ thể: hỗ trợ các hợp tác xã gắn kết, hợp tác với doanh nghiệp cung cấp đầu vào, đầu ra cho HTX đủ năng lực nội tại để vừa phục vụ tốt cho thành viên vừa tham gia và đứng vững trên thị trường.

    - Hai là, đổi mới nội dung và phương thực hoạt động của HTX, tạo điều kiện chuyển mạnh từ sản xuất hộ gia đình sang mô hình hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

- Ba là, tổ chức đào tạo, tập huấn cho Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, kế toán và các thành viên về sáng lập viên, nghiệp vụ giám đốc.

- Bốn là, đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động và hỗ trợ hoạt động, hỗ trợ phát triển thị trường cho các HTX.

Bạch Kim

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã