UBND tỉnh chỉ đạo: Khai thác, huy động, khơi dậy mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Mục đích nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch 22 của UBND tỉnh về phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015;  tổ chức phong trào thi đua để phấn đấu đến năm 2015 có 25% xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nội dung thi đua tập trung vào việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến để đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích, chính sách phù hợp tạo sự đột biến để đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới; khai thác, huy động, khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch có lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức tốt phong trào thi đua trên địa bàn…

DẠ THẢO

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã