Thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nguồn lực bố trí cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 còn thấp, mới chỉ đáp ứng được khoảng 11% nhu cầu với mức vốn dự kiến bố trí khoảng 12.000 tỷ đồng.


Để thực hiện hiệu quả chương trình và thu hút được nguồn lực đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cần ban hành nguyên tắc phân bổ ngân sách hỗ trợ theo hướng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ bình quân chung cho các xã thực hiện công tác đánh giá thực trạng, quy hoạch, xây dựng đề án, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất; ưu tiên hỗ trợ các xã thuộc 5 huyện và 6 tỉnh điểm theo mức tăng 25% mức bình quân chung.
Đối với 13 tỉnh đã tự cân đối ngân sách, sẽ không hỗ trợ vốn ngân sách cho 4 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; các tỉnh còn lại hỗ trợ một phần vốn sự nghiệp để tiếp tục phát triển sản xuất, đào tạo, tập huấn cho cán bộ...
 
Đối với nguồn vốn tín dụng, sẽ tập trung nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nông nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể dễ tiếp cận hơn với nguồn vốn vay. Cùng với đó bổ sung các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh nghèo và huyện nghèo nhằm tăng nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi hỗ trợ từ nguồn vốn ODA để thực hiện Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.
Được biết, năm 2011, Chính phủ đã dành 1.600 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương tập trung vào 5 nội dung: quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã.
Đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố đánh giá xong thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí; đã có 50% số xã triển khai công tác quy hoạch; 45/63 tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình.
Theo đánh giá chung, các địa phương đã chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, kiên cố hóa đường giao thông, hệ thống kênh mương; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người dân.../.

 

Phạm Cường
Nguồn cpv.org.vn
T Quỳnh st


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã