Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 05/01/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 27/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận của mô hình nông thôn mới để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ XDNTM để áp dụng cho Chương trình MTQG  về XDNTM giai đoạn 2010 - 2020.
Cạnh đó, xây dựng một số mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức nhân rộng trên phạm vi cả nước trong quá trình XDNTM. Nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng KHCN của người nông dân trong quá trình XDNTM. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới. Đồng thời, đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như 70% đề tài, dự án thuộc Chương trình có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; 10% đề tài, dự án thuộc Chương trình được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; các đề tài, dự án thuộc Chương trình thực hiện đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng chuyển giao công nghệ và nhận chuyển giao công nghệ ở nông thôn.
Có 06 nội dung chủ yếu của chương trình gồm nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận của mô hình nông thôn mới; nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách XDNTM; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để xây dựng nông thôn mới; xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ; xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các đối tượng có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ, nông dân và doanh nghiệp; và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới...
Theo Quyết định, kinh phí để thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương là 600 tỷ đồng, từ ngân sách sự nghiệp KHCN địa phương và nguồn tài trợ quốc tế, của các doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác nông nghiệp và các nguồn hợp pháp khác khoảng 500 tỷ đồng, từ lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình KHCN khác có liên quan khoảng 400 tỷ đồng.
Hằng năm, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính thống nhất cân đối kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KHCN Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình do Trung ương trực tiếp quản lý và hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án được ủy quyền quản lý. Bộ NNPTNT quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình theo quy định của pháp luật hiện hành. UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW cân đối kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KHCN của địa phương, cùng với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW để thực hiện các đề tài, dự án được ủy quyền quản lý.
 Thời gian thực hiện Chương trình là từ năm 2011 đến năm 2015. Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình cụ thể là năm 2011: Triển khai nghiên cứu một số đề tài mang tính chất cấp thiết và tạo tiền đề cho khung Chương trình; năm 2012 - 2015: Triển khai các nội dung của Chương trình theo kế hoạch tổng thể; năm 2015: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Trúc Quỳnh
Nguồn QĐ 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã