Phát triển mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

Chiều 3-2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) để bàn kế hoạch triển khai trong năm 2012.
Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Chương trình MTQG xây dựng NTM là chủ trương lớn cần làm kiên trì thường xuyên liên tục. Các địa phương cần tranh thủ cơ hội cho phong trào phát triển mạnh hơn nữa và có hiệu quả nhất định. Trước mắt không nên điều chỉnh chỉ tiêu có 20% số xã đạt chuẩn vào năm 2015 vì phong trào hiện đang lên cao, dù biết rằng thực hiện được chỉ tiêu này là khó...

Về nội dung triển khai thực hiện trong năm 2012, Phó Thủ tướng nhấn mạnh,  việc đầu tiên là tuyên truyền về chủ trương quan điểm, bất cập cái gì tuyên truyền cái đó; tuyên truyền về cách làm, về chính sách và quan trọng nhất là làm sao để người dân thấy rằng xây dựng NTM chính là việc của họ thì mới hiệu quả. Tiếp đến, đào tạo đội ngũ cán bộ cũng rất quan trọng, tập huấn từ huyện đến xã để người dân hiểu rõ về chương trình. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan cần rà soát và hướng dẫn rõ việc làm quy hoạch tại địa phương, đặc biệt coi trọng quy hoạch sản xuất, đây là gốc của vấn đề vì phải tạo được sự thay đổi trong đời sống của người dân nông thôn. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị, các bộ, ngành xem xét lại các cơ chế chính sách để có thể điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Về cách làm, trước mắt các tỉnh, huyện, xã và người dân cùng làm, còn Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn. Ðẩy mạnh việc tập huấn, nhân rộng mô hình về sản xuất kinh doanh, các mô hình triển khai xây dựng NTM hiệu quả, phong trào quần chúng trong xây dựng NTM... Các tỉnh chịu trách nhiệm phân bổ, bố trí hợp lý nguồn lực đầu tư trên từng địa bàn, có thể giao cho tỉnh lựa chọn những xã có điều kiện tốt hơn để tăng thêm nguồn vốn đầu tư.

Nguồn nhandan.org.vn
T Quỳnh st

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã