Ngành ngân hàng hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành các văn bản số 489 và 490/NHNN-TĐKT ngày 03/02/2012 về việc đăng ký và giới thiệu địa phương có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", ngày 06/01/2012, NHNN đã có công văn số 77/NHNN-TĐKT yêu cầu các đơn vị đăng ký hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, NHNN đã nhận được văn bản đăng ký và báo cáo thành tích của một số đơn vị.

Để xây dựng kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về tổ chức thực hiện phong trào thi đua này phù hợp với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương, tại các văn bản vừa ban hành NHNN yêu cầu, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lựa chọn, đăng ký tên đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã sẽ nhận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị không biết tên địa phương cần hỗ trợ thì đăng ký số lượng đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã sẽ nhận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị không đăng ký, NHNN sẽ chỉ định hỗ trợ địa phương trên cơ sở giới thiệu của địa phương và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố làm việc với các đơn vị liên quan trên địa bàn lựa chọn, giới thiệu danh sách địa phương cấp huyện, xã có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đồng thời gợi ý các nội dung cần hỗ trợ.
Trên cơ sở đề nghị của các chi nhánh, NHNN sẽ xem xét dự kiến các đơn vị trong Ngành hỗ trợ cho từng địa phương và sẽ gửi xin ý kiến các đơn vị trong toàn Ngành trước khi ban hành kế hoạch.

M.P
Nguồn cpv.org.vn
T Quỳnh st

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã