Kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Báo cáo gởi Hội đồng Dân tộc Quốc hội về kết quả xây dựng nông thôn mới. Theo đó, công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình: bộ máy chỉ đạo đã hình thành về cơ bản.

Trung ương đã thành lập BCĐ và Văn phòng điều phối chương trình; 100% tỉnh, TP thành lập BCĐ; 80% số huyện đã thành lập BCĐ cấp huyện; 65% xã thành lập Ban Quản lý XD NTM cấp xã; 54% số xã ngoài việc thành lập BQL xã còn thành lập BCĐ cấp xã và các ban phát triển thôn, bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ XD NTM. Có 40 tỉnh thành lập VPĐP, 20 tỉnh thành lập tổ công tác giúp việc BCĐ; riêng 3 tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng NInh đã thành lập Ban xây dựng NTM ( là cơ quan ngang Sở, trực thuộc UBND tỉnh).
Về công tác quy hoạch, các Bộ, ngành đã sớm ban hành các văn bản thông tư hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn. BCĐ của 40/63 tỉnh, TP đã sớm cụ thể hoá các nội dung quy hoạch NTM như ban hành đề cương, định mức, xây dựng quy hoạch mẫu ở 1 số xã để rút kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp với đơn vị tư vấn, BCĐ huyện để triển khai công tác quy hoạch. Đến nay, số xã đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung là 1.040 xã (11,67%) với 200 xã đã hoàn thành một số quy hoạch chi tiết cần thiết ( khu dân cư và trung tâm xã, khu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp); số xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung, chờ thẩm định là 1.083 xã (12,15%). Số xã đang triển khai lập đồ án quy hoạch là 2.732 xã (30,66%). Dự kiến đến cuối năm 2011, sẽ có khoảng 54,5% số xã được phê duyệt quy hoạch chung.
Về Bộ tiêu chí Quốc gia NTM, Quyết định số 491/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ xác định đặc trưng, tính chất của NTM thời kỳ CNH- HĐH và thể hiện thành 5 nhóm với 19 tiêu chí để cụ thể hoá các mục tiêu mà Nghị quyết 26/TW đã đề ra cho 7 vùng sinh thái nhằm phù hợp với điều kiện tự nhiệm kinh tế- xã hội. Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện các địa phương cần cụ thể hoá thêm các nội dung của tiêu chí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và qua ý kiến của các địa phương cho thấy có một số tiêu chí chưa phù hợp và cách hiểu về nội dung tiêu chí còn nhiều bất cập. Do vậy Bộ NN & PTNT đã đề xuất Trưởng BCĐ chương trình giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa. Cụ thể như tiêu chí thuỷ lợi ( tiêu chí 3); chợ nông thôn ( tiêu chí 7); nhà ở dân cư ( tiêu chí 9); thu nhập ( tiêu chí 10); chuyển dịch cơ cấu lao động ( tiêu chí 12); có HTX hoạt động có hiệu quả ( tiêu chí 13); về cơ sở vật chất văn hoá ( tiêu chí 6)...
Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như sự phối hợp giữa các Bộ, ngành ở một số mặt còn bất cập; hướng dẫn của một số Bộ, ngành còn thiếu, chưa phù hợp và chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều địa phương còn chưa tập trung chỉ đạo; trình độ đội ngũ các bộ cấp cơ sở còn hạn chế so với yêu cầu; công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh, chưa phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tham gia XD NTM còn hạn chế; nhiều nơi còn chờ đợi sự hỗ trợ của TW. Nguồn lực bố trí cho chương trình XDNTM còn thấp và chưa tương xứng với nhiệm vụ XDNTM theo Nghị quyết Trung ương 7...
Ngoài ra, Bộ NN & PTNT cũng báo cáo, đánh giá kết quả xây dựng thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá....

ĐHP- QNM
Nguồn BC 3628/BNN-KTHT ngày 08/12/2011


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã