An Giang: Một số định hướng xây dựng nông thôn mới năm 2012

Kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua là cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong sắp tới. Theo đó, như Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra chỉ tiêu, phấn đấu đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 3 xã đạt trên 15 tiêu chí, chiếm 2,21% so tổng số xã; 6 xã đạt trên 13 tiêu chí, chiếm 4,41% so TS xã; 21 xã đạt từ 11 - 12 tiêu chí, chiếm 15,44% so TS xã; và số xã còn lại đạt từ 7 - 10 tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trước tiên là đẩy mạnh nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên các sản phẩm chủ lực của tỉnh (lúa, rau quả, cá nước ngọt).
Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, tuyên truyền, làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới là chương trình vận động toàn xã hội tham gia; để từ đó trong chỉ đạo và triển khai thực hiện phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Mọi hoạt động cụ thể do chính người dân trong xã bàn bạc và quyết định tổ chức thực hiện.
Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp xã cả về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng vận động cộng đồng; đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CB,CC cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời triển khai thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới.  Tùy tình hình thực tế ở địa phương, xác định và triển khai thực hiện những tiêu chí có tính đột phá, tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí khác; trong đó, đặc biệt chú trọng những hạng mục, danh mục công trình có tính tác động phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, dịch vụ, thương mại ở nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân là mục tiêu của xã nông thôn mới. Tiếp tục phát động phong trào thi đua XD NTM; huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư trên cơ sở thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ vốn tín dụng, tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, vận động doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân, huy động vốn dân đóng góp với mức độ hợp lý, trên tinh thần tự nguyện để XDNTM. Trong 5 năm tới, ưu tiên đầu tư, nâng cấp đường giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt từ tỉnh đến xã, nối liền với tuyến tỉnh lộ các tỉnh lân cận, tạo sự đột phá về giao thông để phát triển kinh tế - xã hội.
 Nội dung Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đã nêu chủ trương "khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu theo quy định của pháp luật và sử dụng 50% khoản tăng thu so dự toán hàng năm để ưu tiên đầu tư xây dựng NTM và nguồn thu thuế giá trị gia tăng trong năm đầu của các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn huyện thuộc nguồn thu NS tỉnh, được bố trí cho NS huyện 50% số thu vượt dự toán năm được giao để ưu tiên đầu tư xây dựng NTM, số còn lại 50% để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai, thực hiện các tiêu chí...  
Trên thực tế, như tài liệu hướng dẫn của BCĐ tỉnh về những vấn đề cần quan tâm XDNTM cho thấy, XDNTM cấp xã gồm 20 tiêu chí và 59 chỉ tiêu; tuy nhiên có nhiều tiêu chí không cần đến vốn đầu tư của nhà nước, có thể phân loại thành 3 nhóm, gồm Nhóm tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể không cần đến vốn đầu tư; chủ yếu là do sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của UBND xã và tổ chức triển khai thực hiện tốt sẽ đạt chuẩn, gồm 26/59 chỉ tiêu (44,07%). Nhóm tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án và huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư (vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn nhân dân đóng góp), gồm 24/59 chỉ tiêu (40,68%). Và nhóm tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể cần có sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước mới đạt chuẩn, với 9/59 chỉ tiêu (15,25%).
Trong bài phát biểu tại Hội thào của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hùynh Thế Năng công tác tuyên truyền XD NTM ngày 23/12/2011 đã nêu rõ: Trong điều kiện hiện nay, những tiêu chí dễ không cần tiền thì làm trước (26/59 chỉ tiêu); đồng thời, xây dựng NTM trên cơ sở kế thừa và phát huy những công trình hạ tầng - kinh tế xã hội hiện có, những công trình đã có gần đạt chuẩn tiêu chí thì giữ nguyên, chỉ đầu tư nâng cấp khi có điều kiện; tránh phá bỏ những công trình đã có để đầu tư xây dựng lại mới. Vấn đề quan trọng là phải nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ tốt cho cộng đồng dân cư và phát triển kinh tế, tăng nhu nhập cho người dân vùng nông thôn, là mục tiêu hướng đến của xã nông thôn mới.

ĐHP- QNM


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã