An Giang: Chỉ đạo thực hiện dự án "1 phải 5 giảm" gắn kết với kinh phí và nhân lực của 04 nhà tham gia

Nhằm đẩy nhanh diện tích áp dụng Chương trình "1 phải, 5 giảm" là một trong những tiến bộ khoa học kỹ thuật vừa giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận vừa góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm đối với môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; do đó, tại buổi làm việc với ngành nông nghiệp vào ngày 27/7/2011, Thường trực UBND tỉnh An Giang chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phải quan tâm chú trọng đến Dự án "1 phải 5 giảm" .

Bởi vì dự án này là bước đầu của việc quản lý cây lúa hiện đại (gói kỹ thuật 05 giảm, có gắn với việc nuôi nấm xanh và ruộng lúa bờ hoa), bước cao hơn phải gắn với áp dụng một tiêu chuẩn cụ thể mà thị trường cần và truy xuất nguồn gốc được cho các nhóm nông sản phẩm chính của An Giang. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng các ngành liên quan, UBND các cấp phải tập trung tổ chức thực hiện theo phương châm có sự tham gia 04 nhà cả kinh phí và nhân lực, chứ không chỉ có kinh phí từ nhà nước, kể cả kinh phí và nhân lực tham gia của người hưởng lợi là nông dân.

                                                                                   Thanh Tuyến


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã