An Giang được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo là điểm phong trào thi đua

Ngày 20/9/2011, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ra quyết định số 1620/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Để phong trào Thi đua đạt các kết quả toàn diện, thực sự trở thành nồng cốt trong các phong trào thi đua trong giai đoạn 2011-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chọn các đơn vị để chỉ đạo điểm phong trào thi đua  thuộc cụm thu đua các tỉnh, TP; 05 huyện và cụm thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước ( 8 đơn vị thuộc 8 khối)
Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 09 tỉnh, thành phố, trong đó Tỉnh An Giang được chọn là đơn vị để chỉ đạo điểm thuộc Cụm Miền Tây Nam bộ.

Trần Thị Diễm - Sở Nội vụ


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã