Đề xuất sửa đổi một số tiêu chí xây dựng nông thôn thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được các địa phương, ban ngành triển khai thực hiện mạnh mẽ, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, trong 19 tiêu chí cụ thể đặt ra, có những tiêu chí chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa, Quyết định số 491 của Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới đã xác định đặc trưng, tính chất của nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước với 19 tiêu chí cho 7 vùng sinh thái nhằm phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và qua ý kiến các địa phương cho thấy có một số tiêu chí chưa phù hợp và cách hiểu về nội dung tiêu chí còn nhiều bất cập. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa một số tiêu chí cho phù hợp.
 
Tiêu chí về thủy lợi, do điều kiện rất khác biệt về yêu cầu mục tiêu giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng núi và Tây nguyên và các vùng khác, nên giữ nguyên tiêu chí: Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh, đối với tiêu chí tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa sẽ quy định khác nhau theo vùng cho phù hợp.
Về tiêu chí chợ nông thôn, theo ý kiến các địa phương: Không nhất thiết mỗi xã cần phải có 1 chợ để phục vụ người dân. Có nhiều xã, chợ khu vực đã phục vụ tốt nhu cầu của người dân do vậy không nhất thiết phải mở thêm chợ mới.
Tiêu chí về nhà ở dân cư theo quy định nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng hiện nay là nhà 4 cứng (tường cứng, cột cứng, nền cứng, mái cứng) là chưa phù hợp với các vùng ĐBSCL và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Về tiêu chí thu nhập theo nội dung Quyết định số 491 của Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới thì thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh phải đạt từ 1,2 đến 1,5 lần tùy theo điều kiện từng vùng. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cho thấy phương pháp tính toán thu nhập của xã là chưa phù hợp. Đồng thời, nếu so sánh với bình quân chung của toàn tỉnh thì sẽ rất khó đối với các tỉnh có nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp so với cơ cấu kinh tế chung của cả tỉnh. Do vậy rất cần thiết phải thay đổi "mốc" so sánh, có thể so sánh với "mốc" thu nhập trước khi triển khai đề án nông thôn mới để thực hiện. Đối với các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thì đòi hỏi quá trình lâu dài. Do vậy, cần có mức quy định riêng và phù hợp, nên giao cho tỉnh quyết định về mức độ phấn đấu.
Về chuyển dịch cơ cấu lao động, tiêu chí này chỉ phù hợp trong phạm vi cấp tỉnh và theo vùng. Thực tế cho thấy không nên áp dụng tiêu chí này đối với cấp xã, nhất là đối với các xã nông nghiệp công nghệ cao.
Tiêu chí Hợp tác xã (HTX) thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quy định cụ thể tiêu chí đánh giá. Trong đó, cần tính đến vai trò của HTX trong việc nâng cao thu nhập của các xã viên HTX cũng như trong các hoạt động về cung cấp dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến nông sản, hàng hóa…Tuy nhiên, khi xác định tiêu chí này cần đưa thêm các loại hình cho phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền.
Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa quy định diện tích nhà văn hóa và khu thể thao thôn của xã đạt chuẩn cũng chưa phù hợp với các tỉnh vùng ĐBSCL và miền núi do điều kiện đất đai, nhu cầu phục vụ và nét sinh hoạt truyền thống của bà con dân tộc.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay, cả nước có 1.040 xã đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung và đã có 200 xã hoàn thành một số quy hoạch chi tiết cần thiết; hơn 2.700 xã đã triển khai lập đồ án quy hoạch và gần 1.100 xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung chờ thẩm định. Dự kiến đến cuối năm 2011, sẽ có khoảng 54,5% số xã được phê duyệt quy hoạch chung./

Hiền Hoà
Nguồn cpv.org.vn
 T Quỳnh st

 


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã