Chủ trương - Chính sách

Hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp

21 - 06 - 2018 | 09:45 SA
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

An Giang tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

20 - 06 - 2018 | 10:09 SA
Thực hiện Công văn số 4239/BNN-BVTV ngày 04/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa, ngày 11/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn truyền đạt ý kiến trên như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Khoản 1 của Công văn số 4239/BNNBVTV ngày 04/6/2018. Đặc biệt, đề xuất và khuyến cáo nông dân thực hiện tốt lịch gieo sạ né rầy.

An Giang đạt nhiều kết quả trong thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

12 - 06 - 2018 | 02:12 CH
Theo Báo cáo UBND tỉnh, trong thời gian qua, tình hình triển khai thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

An Giang: Tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã

07 - 06 - 2018 | 03:45 CH
Nhằm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh An Giang, với những nội dung sau:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về Đề án tạo quỹ đất bằng hình thức thuê đất để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

07 - 06 - 2018 | 03:43 CH
Ngày 25 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Đề án tạo quỹ đất bằng hình thức thuê đất để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012

01 - 06 - 2018 | 10:42 SA
Ngày 30/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã (HTX) 2012.

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

01 - 06 - 2018 | 10:41 SA
Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

An Giang: Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020

01 - 06 - 2018 | 10:38 SA
Nhằm mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020; Đảm bảo sau thời gian công nhận (kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”) phải tiếp tục phấn đấu, cập nhật đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí hiện hành; UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020.

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông

29 - 05 - 2018 | 08:41 SA
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CPvề khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú

23 - 05 - 2018 | 01:32 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lâm Quang Thi vừa ký quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện An Phú làm quản lý dự án.

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

23 - 05 - 2018 | 01:31 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lâm Quang Thi vừa ký quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên làm quản lý dự án.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ

23 - 05 - 2018 | 01:29 CH
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Thống nhất phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018

17 - 05 - 2018 | 03:39 CH
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018, như sau:

An Giang triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

16 - 05 - 2018 | 10:50 SA
Ngày 14/5/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ đúng theo quy định.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

16 - 05 - 2018 | 10:48 SA
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã