Sở Ban Ngành cấp Tỉnh


Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
DAPT0112-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
DA-HX12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HIỆP XƯƠNG HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
DA-LH12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LONG HOÀ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
DA-PA12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ AN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-PB12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ BÌNH HUYỆN PHÚ TÂN , TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
DA-PH14-01-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ HƯNG HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01/ĐA-UBND 13-01-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01/ĐA-UBND10-01-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ HIỆP HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01 /ĐA-UBND 25-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH THẠNH ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
01/ĐA.XDNTM 12-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ LÂM HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
56 /ĐA-UBND17-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỊ TRẤN CHỢ VÀM HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
/ĐA-UBND20-10-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA LẠC, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020