Sở Ban Ngành cấp Tỉnh


Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
169/TB-VPCP09-05-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
2611/KH-BTP 03-04-2012Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”
62/SNN&PTNT-KHTC15-04-2011KẾ HOẠCH Hành động thực hiện tiêu chí nông thôn mới ngành Nông nghiệp và PTNT
/KH-STTTT17-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI VỀ BƯU ĐIỆN
/KH-SGTVT 12-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.
97/ KH-SGDĐT09-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) V/v Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010- 2015 và định hướng đến năm 2020 trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
10/KH-SXD08-11-2010Kế hoạch triển khai các tiêu chí nông thôn mới nghành xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2010- 2015
1038 /KHHĐ-STNMT-MT25-10-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
/KH-SVHTTDL 23-07-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 có điều chỉnh phù hợp với Quyết định 800 của Thủ Tướng Chính Phủ.
712 /KH-SNV13-05-2010KẾ HOẠCH Hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
60 /KH - SLĐTBXH 06-04-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI