Sở Ban Ngành cấp Tỉnh


 
Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
97/ KH-SGDĐT09-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) V/v Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010- 2015 và định hướng đến năm 2020 trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
10/KH-SXD08-11-2010Kế hoạch triển khai các tiêu chí nông thôn mới nghành xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2010- 2015
/ĐA-BQL 26-10-2010ĐỀ ÁN Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020
1038 /KHHĐ-STNMT-MT25-10-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
/ĐA-UBND20-10-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA LẠC, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01/ĐA-UBND15-10-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN THẠNH TRUNG HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
/KH-SVHTTDL 23-07-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 có điều chỉnh phù hợp với Quyết định 800 của Thủ Tướng Chính Phủ.
712 /KH-SNV13-05-2010KẾ HOẠCH Hành động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn và thực hiện tốt cơ chế một cửa theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
60 /KH - SLĐTBXH 06-04-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI