Sở Ban Ngành cấp Tỉnh


 
Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
01/ĐA-UBND29-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH TRẠCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01 /ĐA-UBND 25-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH THẠNH ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
01/ĐANTM-UBND15-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ KIẾN AN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 202
01/ĐA.XDNTM 12-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ LÂM HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
02/ĐA - UBND07-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN CƯ HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐỌAN 2011-2020
01/ĐANTM-UBND05-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HOÀ AN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
01/ĐA-BQL03-12-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LONG ĐIỀN B, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
DA-AN30-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN NÔNG, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
/BC.UBND29-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ Ô LÂM, HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
/ĐA.UBND20-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ ĐẢNH, HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
01/2010/ĐA-BQL NTM 18-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
/KH-STTTT17-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI VỀ BƯU ĐIỆN
56 /ĐA-UBND17-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỊ TRẤN CHỢ VÀM HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
/KH-SGTVT 12-11-2010KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bổ sung) Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.
/ĐA – UBND 12-11-2010ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỊ TRẤN PHÚ HÒA GIAI ĐOẠN 2011-2020.