Sở Ban Ngành cấp Tỉnh


 
Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
169/TB-VPCP09-05-2012Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
2611/KH-BTP 03-04-2012Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”
01/ĐA-UBND 10-11-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LONG AN, THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-MK12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ MỸ KHÁNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
DALX0112-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 THÀNH PHỐ LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG.
DA-MHH12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ MỸ HÒA HƯNG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
DA-VL12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH LỢI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
DA-VN12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH NHUẬN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
DA-VT12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH THÀNH HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020
DA-VTE12-05-2011ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH TẾ, THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-VNG12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH NGUƠN, THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-VC12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH CHÂU, THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-BT12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH THỦY HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DA-MĐ12-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ MỸ ĐỨC, HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
DAPT0112-05-2011ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2010 – 2020